SAMORZĄD UCZNIOWSKI W NASZEJ SZKOLE         

W dn. 09.10.2015 przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach udział wzięli wszyscy obecni uczniowie i nauczyciele – razem 172 głosy. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego SP 1 w Kowarach na rok szkolny 2016/2017 zostaje Wiktoria Taboła uczennica kl.5c, zastępcą przewodniczącego zostaje Michalina Celmer uczennica kl. 5a.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO na rok 2016/2017

Cele Samorządu Uczniowskiego:

·       Reprezentowanie ogółu uczniów.

·       Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

·       Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

·       Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

·       Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

.       Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu

·       Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania :

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Cały Rok

 

Opiekunowie: Renata Herkt-Stasiak, Anna Marciniak,
 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Samorząd Szkolny jest organem szkolnym, który reprezentuje ogół uczniów. Ma on ścisły kontakt z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną. Radą Rodziców.
2. Opiekunami Samorządu są nauczyciele: p. Renata Herkt-Stasiak, p. Anna Marciniak, p. Justyna Miernik.
3. Każdy uczeń ma prawo i obowiązek zgłosić do Samorządu wszelkie problemy i propozycje. Przekazuje je przez swojego przedstawiciela, bezpośrednio do przewodniczącego lub opiekuna Samorządu.
4. Demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się co dwa lata lub co roku, jeśli wymaga tego sytuacja.
5. Każda klasa ma w Samorządzie swojego przedstawiciela.
6. Spotkania Samorządu odbywają się co miesiąc lub jeśli wymaga tego sytuacja częściej.
8. Przedstawiciele klas mają obowiązek informować swoich kolegów o wszystkim, co dzieje się na zebraniach Samorządu.
9. Samorząd liczy na współpracę z poszczególnymi klasami. Wszelkie inicjatywy będą rozpatrzone przez Samorząd.
10. Samorząd Uczniowski może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
 


PROGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

        1. Założenia programu:
-Program pracy Samorządu Uczniowskiego przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.
-Program realizowany jest przez uczniów oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
-Odpowiedzialność za szkolne wychowanie ponoszą wszyscy pracownicy szkoły.
-Wychowanie, rozumiane jako świadome organizowanie działalności szkoły, ma na celu wspieranie rodziców nad wszechstronnym rozwojem dziecka.
-Program Pracy Samorządu Uczniowskiego ma pomóc w kształtowaniu postaw społecznych.

        2 . Cele programu:
Cel ogólny:
Rozwijanie kreatywności i samorządności wśród uczniów;
Cele szczegółowe:
•Zapoznanie z zasadami demokracji.
•Rozwijanie aktywności uczniów – rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni;
•Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, zacieśnianie więzi koleżeńskich, integracja.
•Uczenie godnego reprezentowania szkoły.
•Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
•Przygotowanie do pełnienia ról społecznych, odpowiedzialności moralnej, tolerancji.

        3 . Treści kształcenia:
-Społeczeństwo.
-Prawa i obowiązki obywateli.
-Postawy prospołeczne i aspołeczne.
-Wartości i normy życia społecznego.
-Prawa i obowiązki uczniów.
-Samorząd terytorialny.
-Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.
-Życie w grupie - więzi, wartości, role, podejmowane decyzje, konflikty, negocjacje.
-Lokalne miejsce pamięci narodowej.
-Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa, szkoły.
-Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, empatia, współpraca.
-Odpowiedzialność za własny rozwój.
-Degradacja środowiska - przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi.
-Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu , szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.
-Funkcje i charakterystyka komunikatów medialnych i drukowanych, obrazkowych, dźwiękowych, multimedialnych.
-Poznanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób.
-Człowiek, jego osoba, godność człowieka.
-Zasady i reguły postępowania.
-Wolność i jej rozumienie, autorytet i wzory osobowe.

        4 . Realizacja programu:

Program ma sprzyjać rozwijaniu kreatywności i samorządności wśród uczniów. Może być on modyfikowany według potrzeb i zainteresowań uczniów.
Formy i sposoby realizacji:
-Prowadzenie akcji wyborczej do samorządu.
-Pełnienie dyżurów na korytarzu szkolnym.
-Organizowanie dyskotek szkolnych.
-Prowadzenie działalności zarobkowej (loterie).
-Organizacja Dnia Chłopca, Dnia Edukacji Narodowej, Mikołajek, apele, uroczystości szkolne.
-Spotkania z dyrektorem szkoły.
-Składanie życzeń okolicznościowych.
-Dbałość o Miejsca Pamięci Narodowej.
-Wspomaganie organizacji charytatywnych.
-Dekoracja korytarzy.
-Imprezy towarzyskie.
-Konkursy.
-Nawiązanie kontaktów z innymi szkołami.

        5. Przewidywane osiągnięcia uczniów:
-Rozumienie zasad i norm demokracji.
-Umiejętność stawiania pytań, formułowania problemów.
-Diagnozowanie problemów występujących w danej klasie i w szkole.
-Zdobycie umiejętności bycia aktywnym oraz rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni.
-Bezinteresowne działanie na rzecz innych.
-Prognozowanie na podstawie zebranych danych.
-Umiejętność współpracy w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w zespole, zaciśniecie więzi koleżeńskich.
-Świadoma odpowiedzialność za reprezentowanie i funkcjonowanie szkoły.
-Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
-Nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej oraz tolerancji.


 

wstecz